Цели на проекта: 

  • Да се създаде работещ модел за ефективно и качествено електронно (с отдалечен достъп) обучение от 1 до 7 клас, който да бъде използван в българските училища зад граница при извънредни ситуации.
  • Да се повишат ключовите дигитални компетентности на обучаемите от българските училища в чужбина чрез използване на иновативна система за учене, за контрол и самоконтрол на техните постижения, интегрирана в учебна образователна платформа.
  • Да се повишат цифровите педагогически компетентности на учителите в българските училища в чужбина за организиране на ефективно дигитално обучение, базирано на новите технологии.
  • Да се повишат професионалните компетенции на учителите чрез предоставяне на система от дидактически инструменти за постигането на образователните цели, включително такива, свързани с приобщаването и многообразието в условията на социална изолация при извънредно положение
  • Да се интегрират възможностите на информационно-комуникационните технологии в учебния процес спрямо обучаеми с различни нива на дигитална компетентност.
  • Да се повиши професионалната подготовка на студентите – бъдещи учители, чрез включването им в процеса по апробиране на урочните единици чрез отдалечен достъп и работата в интернет среда с деца от българските училища в чужбина.
  • Да се оптимизира подготовката на кандидат-студенти от българските училища в чужбина за прием в български висши училища в съответствие с приоритетните политики на МОН, в извънредна обстановка и внезапно преминаване към дистанционно обучение.
  • Да се изгради ефективна мрежа от специалисти (ангажирани с образованието в българските университети и училищата зад граница), институции и лица, в която да се търсят възможни решения на възникнали теоретични и емпирични проблеми, които новата образователна реалност акумулира експотенциално.