Речник А-Я

 

А 

Абсолютна височина отстоянието на всяка точка от земната повърхност до морското равнище, което е прието за 0 м.

Авторитарна власт - управление, което зависи един човек или от група хора.

Административна автономия ограничено самоуправление на област или провинция в рамките на една държава.

Администрация ж.р.- управление; хората, заети в управлението на държавата.

Административна област териториална част от държава, която се ръководи от управител (история и цивилизации).

Административно-териториална област - най-голямата по площ административно-териториална единица в България. Управлява се от областен управител и администрация (география и икономика).

Акватория ж.р. – водна повърхност, която може да е океанска, морска, езерна, речна или друг вид.

Алувиално-ливадни почви – плодородни песъчливи почви, които са образувани край реките. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и лозя.

Алуминиеви руди – различни по състав руди, от които след преработка се произвежда металът алуминий.

Античност ж.р.период от време, който започва след Праисторията и обхваща времето от VIII в. пр. Хр. до края на V в. сл. Хр.

Апостол м.р.човек, който се бори за определена идея и е посветил живота си на нея.

Аристократи (ед.ч. аристократ м.р.) – богати и уважавани хора с благороден произход, които запазват привилегиите си по рождение и участват в управлението на държавата.

Археология ж.р. – наука, която изучава материалните следи от живота на хората в миналото.

Архиепископ м.р. – духовен глава, който управлява самостоятелна църковна област.

Атмосфера  ж.р. – въздушната (газовата) обвивка на Земята.

Атмосферно налягане натискът на атмосферата върху земната повърхност.

 

Б

Било ср.р. – най-високата част на изпъкнала форма на релефа (планина, хълм).

Биогориво ср.р. – гориво, добивано от слънчоглед, рапица, дървесина или друга суровина с органичен произход.

Биосфера ж.р. – сферата на живота, която обхваща части от литосферата, хидросферата и атмосферата.

Близък изток – общото наименование на страните от Югозападна Азия.

Болярин/боляри (ед.ч. болярин м.р.) – български благородници през Средновековието, които имат голяма власт и участват в управлението на държавата.

Брегова линия – границата между водната повърхност и сушата.

Брой на населението – всички хора, които живеят на определена територия. Отчита се в края на всяка календарна година.

Будител  м.р. – човек, който работи за образованието и националното самосъзнание на българите.

Буржоазия ж.р. – обществена група от хора, (граждани) които имат права и свободи да търгуват, работят и се сдружават по интереси.

Български национален въпрос – основен проблем на българите, насочен към национално обединение в една държава на всички територии, в които живеят българи.

Българско възраждане – период от българската история, който започва през XVIII в. и завършва с Освобождението на България от османска власт.

Българско средновековие – периодът от заселването на славяните и българите на Балканския полуостров до завладяването на българските земи от османските турци.

 

В

Валежи (ед.ч. валеж м.р.) – количеството води (дъжд, сняг), които достигат земната повърхност от облаците. Отчитат се в мм на кв. м.

Варвари – гърците наричат така всички други народи.

Везир м.р. – пръв помощник на султана; министър.

ВЕЦ (Водноелектрическа централа) – използва се енергията на водните маси, за да се произвежда електричество.

Вододел м.р. – границата между два водосборни басейна.

Водопад м.р. – отвесно падане на речните води поради рязка промяна на речното легло във височина.

Водосборен басейн – територията, от която река и нейните притоци събират водите си.

Време ср.р. – състоянието на атмосферата на дадено място в определен момент.

Въздушни маси – значителни количества въздух, които имат еднакви свойства.

Външни земни сили – включват слънчевото греене, дейността на речната и морската вода, ледниците, вятъра, живите организми и химичните процеси по земната повърхност. Тяхното действие разрушава формите на земната повърхност, пренася и натрупва разрушения материал (обикновено на по-ниско място).

Въстание ср.р. – организирана въоръжена борба срещу управлението на една държава.

Вътрешни земни сили – резултат са на високата температура и налягане във вътрешността на Земята. Причина са за процеси, при които се образуват нови скали и земни пластове или се разрушават вече съществуващи такива.

Вятър м.р. – хоризонтално движение на въздуха от места с високо към места с ниско атмосферно налягане.

 

Г

Гейзер м.р. – горещ извор, който периодично изхвърля на повърхността вода и водни пари.

Географска дължина – разстоянието на всяка точка от земната повърхност до Гринуичкия меридиан. Определя се в градуси, които се броят на запад и на изток от Гринуичкия до 180-ия меридиан. 

Географска карта – математически намалено изображение на земната повърхност, нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци.

Географска ширина – разстоянието на всяка точка от земната повърхност до Екватора. Определя се в градуси, които се броят от Екватора към северния и към южния полюс.

Географски координати – разположението на точки от земната повърхност спрямо градусната мрежа (географска ширина и географска дължина). В съвременността за тяхното определяне и ориентиране се използва GPS.

Географско положение – отразява местоположението на даден обект или територия (континент, океан, страна, селище) спрямо определени показатели.

Географско прогнозиране – научно предвиждане на бъдещото състояние на географски обекти, процеси и явления за определен период от време.

Главен вододел – линия, която очертава границите и разделя отточните и безотточните области на определена територия (континент, страна).

Годишна температурна амплитуда – разликата между средномесечните температури на най-топлия и на най-студения месец за една година на определена територия или място.

Градско население – включва всички хора, живеещи в градовете.

Градус м.р. – единица за измерване на ъгли в математиката, на температура (по Целзий или по Фаренхайт) и на местоположение на точка спрямо паралелите и меридианите (географски градус).

Градусна мрежа – съвкупността от пресичащите се паралели и меридиани, очертани върху географската карта.

Гражданин м.р. – човек, който живее в своята държава, има права и спазва законите.

Граждански права – осигурени от закона права, които държавата гарантира на своите граждани.

Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) – място на държавна граница със специален режим на преминаване и контрол на пътници, превозни средства и товари.

Гъстота на населението – изчислява като броят на хората, населяващи определена територия, се раздели на нейната площ. Отчита се в души на кв. км (д/км2).

 

Д

Данък м.р. – парично или стоково задължение, което хората са задължени по закон да плащат на държавата.

Делта ж.р. – вид устие, при което реката се влива чрез ръкави в друга река, езеро, море или океан.

Демографски проблеми – проблеми, свързани с населението на континент, страна или техни части.

Демокрация ж.р. – управление на държава, при което народът управлява чрез избрани от него хора.

Деспот м.р. – титла на управител на определена територия през Средновековието.

Династия ж.р. – владетелски род (владетели, които имат роднинска връзка).

Дискриминация ж.р. – унижение или обидно отношение към хора поради тяхната народност, религия, език, култура и др.

Долина ж.р. – вдлъбната издължена и относително тясна форма на релефа. В зависимост от начина на образуване се различават речни и ледникови долини.

Древност ж.р. – най-старият период от развитието на човечеството.

Държава ж.р. – политическо обединение върху определена територия, създадено с цел осигуряване на реда, организацията и управлението на живота на хората.

Държавни институции – органи на власт и управление, чрез които държавата работи: Народно събрание, Министерски съвет, местна власт и др.

Държавно устройство – определя се от съвкупността от принципи и институции, чрез които функционира всяка държава. Формите на държавно устройство са: унитарна държава, федерация и конфедерация.

Държавни граници – линиите, определящи сухоземната, водната и въздушната територия на определена държава.

Държавни символи – знаме, герб и химн, които са обвързани с националната идентичност и са емблематични за съответната държава.

Дюни – пясъчни хълмове, образувани от дейността на вятъра. В България дюни има по Южното черноморско крайбрежие.

 

Е

Европейски съюз (ЕС) – политически и икономически съюз между 27 европейски държави.

Езеро ср.р. – вдлъбната форма на сушата, запълнена със сладка или солена вода.

Езичество ср.р. – религия, основана на вяра в много богове

Екватор м.р. – мислена линия, очертана по земната повърхност на равни разстояния от двата полюса.

Екзархия ж.р. – независима, самостоятелна православна църква, управлявана от екзарх.

Екология ж.р. – наука за взаимоотношенията на организмите с тяхната среда на обитаване.

Екологичен проблем – промяна на един или повече компоненти на природната среда (въздух, води, почви, растителност и животински свят) в резултат на стопанската дейност на хората. Има отрицателни икономически, социални или други последствия.

Електроцентрала (електрическа централа) ж.р. – предприятие за производство на електрическа енергия.

Емигранти (ед.ч. емигрант м.р.) – хора, които по различни причини за продължителен период от време или завинаги напускат пределите на дадена (родна за тях) страна. Причините могат да бъдат икономически, политически, екологични, военни конфликти и др.

Еничари (ед.ч. еничар м.р.) – войници в Османската империя, елитна гвардия на султана.

Епоха ж.р. – дълъг период от време в историята.

Ерес ж.р. – религиозно учение, което се различава от правилата на християнската религия.

Естествен прираст – разликата между новородените и починалите на 1000 души от населението на определена територия за една година. Отчита се в промили.

Естуар м.р. – вид речно устие с форма на фуния.

Етническа група – част от етнос, отличаваща се значително (по езика, културата, традициите) от другите етноси, сред които живее.

Етнически състав на населението – показва разпределението на населението на определена държава според принадлежността към отделните етнически групи.

Етнос м.р. – група от хора, които имат обща религия, език, култура (народ).

 

Ж

Ждрело ср.р. – тясно речно корито, обградено от стръмни склонове.

Животински свят – нарича още „фауна“. Включва всички животни, които обитават определена територия.

Животновъдство ср.р. – отрасъл на земеделието, който е свързан с отглеждане на селскостопански животни.

Жрец м.р. – религиозен служител.

 

З

Заговор м.р. – тайно действие на хора, насочено срещу някого.

Закон м.р. – основно и задължително правило, което трябва да се спазва от всеки.

Законодателна власт – една от трите власти, която се изпълнява от Народното събрание и създава законите на държавата.

Залив м.р. – част от воден басейн (океан, море, езеро или друг), която е дълбоко вдадена в сушата.

Занаят м.р. – 1. Вид професия, при която традиционно се използват предимно ръчен труд и примитивна техника. 2. Ръчно, професионално изработване на предмет.

Застаряване на населението – процес, при който се увеличава броят на възрастните хора спрямо общото население на определена територия.

Защитена територия – място, което получават защита поради признато природно, екологично и/или културно значение. Защитена територия в България е понятие, което включва всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности.

Земеделие ср.р. – първата възникнала стопанска дейност на хората, която се нарича още „селско стопанство“ и обединява отглеждането на културни растения (растениевъдство) и на селскостопански животни (животновъдство).

Земетресение ср.р. – внезапно движение и разместване на земните пластове.

„Златен век“ – периодът на голямо културно развитие при управлението на Симеон Велики.

Златии (ед.ч. златия ж.р.) – хълмисти или равнинни части между речните долини в западната част на Дунавската равнина.

Зограф м.р. – художник на икони.

 

И

Изкопаеми горива – образувани са в продължение на милиони години от останките на живи организми. Включват въглища, нефт и природен газ.

Изпълнителна власт – една от трите власти, която е част от управлението на всяка държава. Ангажирана е с практическо реализиране на правата и законови интереси на граждани и организации. Осъществява от органите на изпълнителната власт, а в миналото – от владетел.

Източен блок – общо име, което се отнася за СССР и подчинените му държави от Източна Европа.

Източно православие – една от трите разновидности на християнството. Останалите са католицизъм и протестантство.

Икона ж.р. – изображение (рисунка) на Бог или на светец.

Икономика ж.р. – 1. Съвкупността от всички дейности, свързани с производството и потреблението на стоки и услуги на една страна (национална икономика) или на всички страни (световна икономика). 2. Науката, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги.

Имигранти  (ед.ч. имигрант м.р.) – хора, които по различни причини за продължителен период от време или завинаги се заселват в нова (неродна) държава. Причините могат да бъдат търсене на по-висок стандарт на живот, работа, сигурност и др.

Империя ж.р. – голяма по територия държава, в която владетелят управлява много и различни народи.

Индустрия ж.р. – общото наименование на преработващите стопански дейности.

Интелигенция ж.р. – образовани хора, които се занимават с умствен и творчески труд.

Ислям м.р. – една от монотеистичните религия с вярата в бог Аллах.

Исторически източници/извори – всички следи от историческото минало.

 

Й

 

К

Кадия м.р. – съдия в Османската империя.

Каньон м.р. – дълбоко всечена речна долина.

Климат м.р. – многогодишният режим на времето на дадено място.

Климатични елементи – конкретна проява на климата на дадено място от земната повърхност в определен период от време. Основните климатични елементи са: температура на въздуха, влажност, облачност, валежи, атмосферно налягане и ветрове.

Климатични области – части от земната повърхност, които имат сходни белези в режима на климатичните елементи. Границите между тях са условни.

Климатични фактори – природни особености, които си взаимодействат и влияят върху формирането на климата на дадена част от повърхността на Земята. Климатичните фактори са: географско положение, въздушни маси, океански и морски течения, релеф и надморска височина.

Климатограма ж.р. – графично изображение, което включва графика на температурата и диаграма на валежите и показва тяхното изменение на дадено място за една година.

Кметство ср.р. – най-малката единица в административно-териториалното устройство на Република България. Формира се от едно или няколко населени места и/или части от големите градове и се управлява от кмет или кметски наместник.

Книжовна школа – културен център през Средновековието, в който се създават и преписват книги.

Княз м.р. – славянски християнски владетел.

Колонизация ж.р. – заселване на нови територии от хора, които идват от друго място.

Комунистически режим – вид тоталитарно управление, което се осъществява от комунистическата партия.

Конституция ж.р. – основен закон, който определя формата на управлението на държавата и правата на гражданите.

Котловина ж.р. – вдлъбната форма на релефа с равно дъно, оградена от планини и възвишения.

Кръстопътно географско положение – част от земната повърхност (страна, населено място), в която се пресичат пътища от различни посоки.

Култ към личността – идеализиране на ръководителя на държава и партия чрез нереален, идеален образ на ръководителя.

Култура ж.р. – знанията, религията, материалните и духовни постиженията на голяма група от хора.

 

Л

Лагуна ж.р. – плитка крайбрежна част от море или океан, отделена с пясъчна коса.

Легенда ж.р. – устно предавани разкази за събития от отминали исторически епохи, при които главните герои се отличават от останалите със своите качества или способности.

Легенда на карта – сбор от използваните в картата условни знаци и необходимите към тях пояснения.

Летопис м.р. – описание на събития по години.

Лиман м.р. – издължен плитък залив с ниски брегове, образуван на морско или океанско крайбрежие около речно устие.

Литосфера ж.р. – твърдата обвивка на Земята, която обхваща земната кора и най-горната част на мантията.

Лонгозни гори – влаголюбиви и гъсти гори покрай устията на реките, които се вливат в Черно море. Отличават се с разнообразни видове дървета и увивни растения.

Льос м.р. – вид утаечна скала. Върху льоса се образуват плодородни черноземни почви.

 

М

Мащаб м.р. – величина, която показва колко пъти са умалени действителните размери на географските обекти и разстоянията между тях, за да бъдат изобразени на карта.

Маловодие ср.р. – период от годината, през който количеството вода в реката е малко.

Манастир м.р. – място, в което живеят хора, които са се посветили на Бог и на религиозна работа.  

Меандър м.р. – извивка по течението на река, която образува голям завой.

Местно население – коренните жители на определена територия (континент, район, страна).

Метаморфни скали – природни минерални образувания, видоизменени магмени или седиментни скали поради влиянието на висока температура и голям натиск в земната кора.

Миграция ж.р. – процес, при който хората променят своето местоживеене от една страна в друга или от едно селище в друго по различни причини за определен период от време или завинаги.

Минало ср.р. – всичко, което се е случило назад във времето.

Минерали (ед.ч. минерал м.р.) – твърди тела, които изграждат скалите. Разнообразни са по състав и структура.

Минерални извори – вид извори, в чиято вода има разтворени повече минерали, отколкото в обикновената вода.

Министерски съвет (правителство) – основен орган на изпълнителната власт. Съставен е от министър-председател, заместник министър-председатели и членове.

Модернизация ж.р. – промени във всички области от живота на хората; въвеждане на нови неща.

Монархия ж.р. – форма на управление на държава, която се ръководи от владетел.

Мюсюлманин м.р. – човек, който вярва в бог Аллах.

 

Н

Народност ж.р. – съвкупността  от хора с общи културни белези, живеещи на една територия.

Народно събрание (парламент) – държавна институция, в която участват избрани от народа  представители. Те обсъждат и гласуват законите на страната.

Население ср.р. – съвкупността от хора, които живеят заедно на определена територия (континент, страна, административна единица, селище) и водят организиран начин на живот.

НАТО (Организацията на Северноатлантическия договор) – военно-политическа организация, създадена през 1949 г., чиято цел е да гарантира сигурността, независимостта и териториалната цялост на страните членки.

Национална катастрофа – тежките резултати за държавата и обществото като последица от балканските и от Първата световна война.

Национален парк – защитена територия на сушата или воден басейн, която включва непроменени или слабо променени от човека райони, редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове и природни забележителности.

Нация ж.р. – голяма група от хора, които имат общо историческо минало, език, култура и чувство за принадлежност към една държава и общност. 

Неблагоприятни климатични явления – климатични явления, които са неблагоприятни за живота на хората и за стопанската им дейност. Към тях се отнасят мъгли, градушки, слани, поледици, засушавания.

Некропол м.р. – град на мъртвите, гробище.

Нерудни полезни изкопаеми – вещества в природата, образувани при утаяването и уплътняването на утайки. Използват се основно за строителни материали и в химическата промишленост.

Низина ж.р. – ниска и равна част от земната повърхност с надморска височина до 200 м.

Никел м.р. – химичен елемент, сребристобял метал, който не ръждясва.

Новото време – периодът от XVI в. до XX в., в който настъпват важни промени, свързани с живота на хората и управлението на държавите.

 

О

Обезлюдяване ср.р. – процес на намаляване на броя на населението в определена територия – страна, район, област, община и т.н.

Общество ср.р. – група хора, които имат общи интереси и цели.

Обществени фактори – група фактори за развитието на стопанството, към които се отнасят политиката на страната, населението (като производител и потребител на стоки и услуги), научно-техническият прогрес.

Община ж.р. – 1. Група от хора с еднакъв национален произход, език, материални и духовни интереси; Избрана от членовете на селището група от хора, която се занимава с обществените дела (история и цивилизации). 2. Административно-териториална единица в България. Всяка община има център, в който функционират общинските органи на управление. В общините има по-малки административни единици – кметства (география и икономика).

Опозиция ж.р. – противопоставяне, несъгласие с известни решения.

Ориентиране ср.р. – определяне на положението на човек в пространството по отношение на посоките на света, на обекти и предмети на земната повърхност, според движението на Слънцето и др. обекти.

Отточна област – част от земната повърхност, от която течащите води се оттичат в определен воден басейн.

 

П

Пазар м.р. – 1. Съвкупност от правила, чрез които продавачите и купувачите осъществяват размяната на стоки и услуги.

                      2. Мястото, където се извършва покупката и продажбата на стоки и услуги.

Пазарно стопанство – тип стопанство, при което цените на стоките и услугите се определят от тяхното качество, от търсенето и предлагането им на пазара.

Папа м.р. – духовният глава на католиците.

Паралели – мислени линии, прокарани успоредно на Екватора.

Парламент м.р. – държавен орган на управление. В него се създават закони, които се прилагат върху цялата територия на страната и важат за всеки гражданин. В България се нарича Народно събрание.

Парламентарни избори – тайно гласуване на пълнолетните граждани за избор на техни представители в парламента.

Пасище ср.р. – място с естествена тревна растителност, която се използва за храна на селскостопанските животни.

Патриарх м.р. – духовният глава на православните християни.

Пейзаж м.р. – част от околния свят, която виждаме в определен момент.

Пещера ж.р. – естествена подземна кухина или проход, образувани в повърхностната част на земната кора.

Планина ж.р. – изпъкнала форма на релефа, която има ясно различими подножие, склон, било и връх. Планините се различават по височина, форма и произход.

Планинска редица – група от планини, които образуват верига.

Планинско-долинни ветрове – местни ветрове, които се образуват над планинските склонове и разположените в близост котловини и долини.

Плато ср.р. – изпъкнала форма на релефа с равно било и стръмни склонове.

Поколение ср.р. – съвкупност от хора на една възраст, които живеят по едно и също време; деца; наследници.

Покръстване ср.р. – приемане на християнската религия.

Полезни изкопаеми – вещества, образувани в земната кора или върху нея в резултат на различни процеси. Използват се в стопанската дейност на хората.

Полис м.р. – град-държава в Древна Елада (градът с териториите около него).

Политическа карта –  вид тематична географска карта, на която са изобразени местоположението, границите, столиците и големите градове на държавите.

Политическа коалиция – обединение на различни политически партии.

Политическа партия – организация на хора, които имат общи идеи за управление на държавата

Почва ж.р. – повърхностният рохкав слой на земната кора, който притежава свойството плодородие.

Почвено плодородие – свойството на почвата да осигурява хранителни вещества, вода и въздух на растенията.

Правителство ср.р. – държавен орган на управление, който провежда вътрешната политика, контролира изпълнението на законите, осигурява отбраната на страната, поддържа отношенията с другите страни.

Праистория ж.р. – първият и най-ранен период от човешката история – от появата на хората до появата на писмеността.

Преврат м.р. – насилствено сваляне от власт.

Президент м.р. – държавен глава и главнокомандващ на въоръжените сили. Президентът на Република България олицетворява единството на нацията и представя държавата в отношението ѝ с другите държави. Избира се за срок от 5 години. Правата на президента са строго определени от Конституцията.

Преходноконтинентална климатична област една от климатичните области в България, носеща чертите на двете съседни климатични области – умереноконтинентална и континентално-средиземноморска. Обхваща територии в южната част на страната, за които са характерни два максимума на валежите за една година.

Приемственост ж.р. – последователна промяна, при която се използва миналият опит.

Природа ж.р. – всичко съществуващо, създадено, развиващо се и променящо се без намесата на човека. Природата бива жива (растения, животни и микроорганизми) и нежива (скали, въздух, води), които са в тясна връзка помежду си и образуват единно цяло.

Природен парк – вид защитена територия, включваща разнообразни растителни и животински видове и техните местообитания. В природните паркове може да има селища и да се развиват традиционните форми на поминък на местното население, но са забранени стопански дейности, които вредят на природата.

Природна област – територия от земната повърхност, в границите на  която природните условия са почти еднакви в резултат на взаимодействието между природните компоненти. Поделя се на подобласти.

Природен риск – опасно явление и/или събитие, което, ако се случи, застрашава живота и здравето на хората, тяхната дейност и околната среда.

Природни компоненти – общото наименование на скали, въздух, почви, растения и животни.

Природни ресурси – природни дадености (тела, вещества и сили), които се използват или могат да се използват като суровина за производство и удовлетворяване на потребностите на хората. Поделят се на неизчерпаеми и изчерпаеми (възобновими и невъзобновими).

Природно бедствие – явления, които настъпват внезапно, понякога със страшна сила и изненадват хората. Такива са земетресенията, наводненията, горските пожари и др.

Провинция ж.р. – 1. Териториална област/част.

     2. Населено място, което е извън столицата на страната.

Прогноза ж.р. – предвиждане, което се основава на факти; очаквания.

Пролом м.р. – дълбоко врязана в планина речна долина, образувана от рушащата сила на водата.

Пропаганда ж.р. – разпространяване на идеи, които целят да променят поведението и мнението на хората.

Промил м.р. – единица за измерване на стойности, която отразява отношение 1:1000. Използва се при отчитане на соленост на водата, раждаемост и смъртност при населението и др.

Пълноводие ср.р. – период от годината, през който количеството вода в реката е голямо.

Пътепис м.р. – описание на впечатления и преживявания сред природата и селищата при пътуване по определен маршрут.

 

 

Р

Равнина ж.р. – плосък, заравнен или леко нахълмен участък от земната повърхност с незначителни разлики в надморска височина.

Растителност ж.р. – съвкупността от растителните съобщества на определена територия – континент, страна, район и т.н. Бива два основни типа – естествена (диворастяща) и културна.

Рая ж.р. – всички хора в Османската империя, които плащат данък.

Резерват м.р. – вид защитена територия, предназначена за опазване на природни или исторически паметници.

Река ж.р. – естествено образуван и постоянен воден поток, който тече в вдълбана от него земна форма – речно легло.

Релеф м.р. – съвкупността от форми на земната повърхност с различна големина, външен вид и произход на определена територия.

Религиозен състав на населението – групиране на населението според заявеното от всеки вероизповедание (религиозна принадлежност).

Религия ж.р. – вяра в един бог или в много богове.

Република ж.р. – форма на управление, при която висшата държавна власт принадлежи на лица, избрани от населението чрез гласуване. В зависимост от предоставените от основния закон (конституцията) функции републиките са президентски (напр. САЩ, Бразилия, Турция) и парламентарни (напр. България, Италия, Гърция).

Референдум м.р. – допитване до народа по важен въпрос. Като инструмент за пряка демокрация може да се прилага на национално или местно ниво.

Реформа ж.р. – промяна на обществени отношения и процеси към по-добра форма или благоприятно състояние. Целта обикновено е отстраняване на грешки. Реформата може да бъде правописна, езикова, парична, военна, политическа, образователна и др.

Ритуал м.р. – традиционна последователност от действия, церемонии или обреди, които имат символично значение.

Ромеи (ед.ч. ромей м.р.) – през Средновековието така наричат гърците/византийците.

Рудни полезни изкопаеми – група полезни изкопаеми, които съдържат руди на метали и са концентрирани в отделни места в земните пластове (находища).

 

С

Самосъзнание ср.р. – осъзнаване на принадлежност към определена група, общност, народ.

Севастократор м.р. – аристократична и административна титла, която се дава на роднина на царя.

Селище ср.р. – форма на заселване, образувана под влиянието на природните условия и развитието на обществото. Всяко селище има граници, наименование, управление и изградени сгради, улици и съоръжения, необходими за живота и стопанската дейност на хората. Най-често населените места се делят на села и градове.

Светец м.р. – човек, който се е посветил на Бог и е загинал в името на християнската религия.

Светско образование – образование, което включва знания за хората, природата и света.

Сиви горски почви – тип почви, образувани най-често върху хълмист релеф при под разнообразна растителност (дъб, габър, липа, клен и др.) при умереноконтинентален климат. Върху тях добре виреят земеделски култури (пшеница, царевица, ечемик, ръж, фуражни култури, лозя, овощни дървета и др.).

Скали – природни минерални образувания, които изграждат земната кора. Образувани са при взаимодействието на вътрешните и на външните земни сили.

Скални пирамиди – причудливи форми на релефа, образувани от външните земни сили.

Слава ж.р. – това, което предизвиква гордост.

Смолници – тип плодородни, тъмни на цвят почви. Благоприятни са за отглеждане на зърнени култури.

Спахия м.р. – войник от конната войска на Османската империя.

Специализация ж.р. – стопански процес, при който се произвеждат определени продукти или услуги. Специализацията може да е продуктова или териториална.

Средна гъстота на населението – показател, който отчита броя на хората на единица площ. Измерва се в души на квадратен километър.

Сталагмит м.р. – пещерна форма, която се образува върху пода на пещерите (най-често от натрупване на калций).

Сталактит м.р. – пещерно образувание във вид на разнообразни висулки от тавана или от стените на пещерите.

Сталактон м.р. – пещерно образувание във вид на колона, образувана при срастването на сталактит и сталагмит.

Стенопис м.р. – рисунка върху стена.

Столица ж.р. – главен град в държава, който е неин административен, политически, икономически и културен център.

Стопанска дейност – тип човешка дейност, насочена към производството на материални блага и обслужването на населението на определена територия. Поделя се на производствена (материална) и непроизводствена (обслужваща).

Стопанство ср.р. – съвкупността от всички дейности, свързани с производството и потреблението на стоки и услуги на определена територия (континент, страна).

Султан м.р. – владетел на Османската империя.

Съдебна власт – една от трите власти, която осигурява равно правосъдие за всички граждани. Включва съдилища, прокуратура и следствие.

 

Т

Тематична карта – вид географска карта, чието съдържание показва отделни обекти, процеси и явления.

Температура на въздуха – елемент на климата, който показва степента на нагрятост на въздуха. Отчита се с термометри и се измерва в градуси (по Целзий или по Фаренхайт).

Територия ж.р. – пространство, обхващащо земната повърхност, вътрешните и крайбрежните води и въздушното пространство над тях в определени граници (населено място, община, област, район, държава, континент).

Толерантност ж.р. – уважение и приемане на различията между хората.

Тоталитарно управление – управление, при което държавата контролира всички страни от живота на хората – политически, социални, културни и др.

Традиция ж.р. – това, което се предава от поколение на поколение (от родители на деца): празници, вярвания, легенди.

Транспорт м.р. – основна стопанска дейност, чрез която се превозват (преместват) товари и пътници на различни разстояния по различни пътища и с различни превозни средства. Транспортът осъществява връзката между суровините и производството, както и между производителите и потребителите.

Туризъм м.р. – пътуване и временно пребиваване на хората извън постоянното им местожителство с цел опознаване на природата, на исторически и културни забележителности, за почивка, лечение и др.

Търговия ж.р. – стопанска дейност, чрез която се обменят стоки или услуги в замяна на платежно средство (пари). Това най-често се извършва в търговски обекти, магазини, а в последните години и онлайн.

 

У

Умерен климатичен пояс – заема обширни територии основно в Северното полукълбо между субтропичните и субполярните пояси. Отличава се с ясно изразена сезонност. В зависимост от отдалечеността от водни басейни има два типа умерен климат – океански и континентален.

 

 

Ф

Фабрика ж.р. – организирано производство с помощта на машини; малък завод.

Фауна ж.р. – наименованието, което се използва за обозначаване на животинския свят.

Флора ж.р. – наименованието, което се използва за обозначаване на растителния свят.

Фуражни култури – земеделски култури, които се отглеждат основно за храна на животните.

 

Х

Хайдути (ед.ч. хайдутин м.р.) – българи, обединени в групи, които защитават народа си от османските турци и не се подчиняват на чуждата власт. 

Хан/Кан м.р. – владетелят на прабългарите (първите българи).

Хидрограма ж.р. – графично изображение, което представя промените във водното количество, протичащо през река в определено място за една година.

Химн м.р. – 1. Официална тържествена песен като символ на държава или на организация, съюз и др. (Национален химн). 2. Тържествена песен или стихотворение, слово с хвалебствено съдържание.

Християнство ср.р. – една от световните религии, създадена от Иисус Христос.

Хронология ж.р. – последователно подреждане на събитията във времето.

Хумус м.р. – органична съставна част на почвата, която осигурява нейното плодородие.

 

 

Ц

Цар м.р. – владетел на държава.

Цена ж.р. – парична стойност на стока или услуга.

Цивилизация ж.р. – развитието на всички страни от живота на хората във времето (политическо, стопанско, културно).

Църква ж.р. – 1. Християнски храм/сграда. 2. Организацията, която ръководи религиозния живот, включва вярващи и духовенство.

 

 

Ч

Чаршия ж.р. – централна, стопанска и обществена част на града. Тук са разположени кафенета, занаятчийски работилници, седалището на управителя и др.

Черноземни почви – богати на хумус почви, които се образуват на територии с по-сух умерен климат и се отличават с високо плодородие.

Черноморска климатична област – обхваща крайбрежна ивица суша, простираща се на 40-60 км от морския бряг.

Чета ж.р. – група въоръжени хора, които се борят за свобода.

Чорбаджия м.р. – богат българин през Възраждането.

 

 

Ш

Шелф м.р. – плитка крайбрежна част на море или океан с ширина от няколко километра до 1300 км и дълбочина от 50 до 200 м.

 

 

Щ

 

 

Ъ

 

ь

 

Ю

 

Я

Язовир м.р. – изкуствено създадено от човека езеро (водохранилище) чрез преграждане на речно корито в понижение на земната повърхност.